DIỆT MỐI, PHUN MUỖI, PHÒNG MỐI, DIỆT CHUỘT, BÁN THUỐC CHỐNG MỐI - 0946861920

Phòng mối

Làm sao để ngăn chặn không bị mối xông

Câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này là: Vô hiệu hoá nguồn thức ăn và nơi trú ngụ của mối, phòng chống mối từ khi xây dựng, định kỳ phun phòng chống mối cho công trình nếu chưa được chống mối từ khi xây dựng.

Phòng chống mối

HiÖn nay, do thÊy ®­ưîc c¸c t¸c h¹i do mèi g©y ra, n¨m 1998, Bé X©y dùng ®· ®­a ra Tiªu chuÈn 204, b¾t buéc c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã niªn h¹n sö dông l©u n¨m ph¶i ®ưîc xö lý phßng chèng mèi ngay tõ khi míi b¾t ®Çu x©y dùng.

Vấn đề xử lý phòng trừ mối cho công trình thủy lợi ở Việt Nam hiện nay.

Mối là một nhóm các loài côn trùng xã hội. Các cá thể trong một đàn sống quần tụ trong một tổ. Tổ của nhiều loài là các khoang rỗng lớn trong lòng đất, đường kính khoang tổ có thể tới hàng mét.

Bảo vệ công trình xây dựng, phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Bảo vệ công trình xây dựng, phòng chống mối cho công trình xây dựng mới do Trung tâm tư vấn nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng - Hội vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

(Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN 7958/2008)

Sản phẩm mới

HỘP NHỬ MỐI, ĐT: 0982080836
HỘP NHỬ MỐI, ĐT: 0982080836
THUỐC CHỐNG MỐI PMS 100: 0982080836
THUỐC CHỐNG MỐI PMS 100: 0982080836
THUỐC DIỆT MỐI PMC 90, ĐT: 0982080836
THUỐC DIỆT MỐI PMC 90, ĐT: 0982080836
Thuốc diệt muỗi Permecide  50EC
Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC
Thuốc diệt muỗi không mùi - Fedona 10 SC
Thuốc diệt muỗi không mùi - Fedona 10 SC
THUỐC CHỐNG MỐI LENFOS 50EC, ĐT 0982080836
THUỐC CHỐNG MỐI LENFOS 50EC, ĐT 0982080836